Vedtægter

Vedtægter i printformat

Kap. 1. Navn og Hjemsted:

§ 1
Stk. 1 - Foreningens navn er Herning Gymnastik Forening Atletik/Motion Forkortet HGF A/M
Stk. 2 - Foreningens hjemsted er Herning Kommune, Ringkøbing Amt. Foreningen er stiftet 6. juni 1932.
§ 2
Foreningen er medlem af Herning Gymnastik Forenings Hovedafdeling (HGF),
Dansk Atletik Forbund (DAF) og dermed Danmarks Idræts Forbund (DIF),
De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI Midtjylland)
og Idrætsrådet i Herning Kommune (HIR)
og foreningens medlemmer er som sådan undergivet de rettigheder og pligter, der følger heraf.


Kap. 2. Idegrundlag:

§ 3
HGF A/M har til formål at gøre atletik og motion til en kulturfaktor i Herning gennem aktivitetstilbud,
der rækker ud til alle aldersgrupper og begge køn, dvs. at det er afdelingens formål at fremme atletik
(løb, spring og kast) samt motion ved at lægge vægt på såvel idrætslige som sociale aktiviteter.
Den enkelte vil således gennem atletik/motion få mulighed for såvel fysisk som psykisk og socialt velvære.


Kap. 3. Medlemmer:

§ 4
I HGF A/M optages aktive og passive medlemmer (støttemedlemmer).
Passive medlemme (støttemedlemmer) kan ikke deltage i foreningens atletik og motions tilbud,
men valgbare til bestyrelses- og udvalgsarbejde.
§ 5
Beslutning om optagelse af æresmedlemmer foretages på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen på samme måde som ændring af foreningens vedtægter. (Henvises til i § 25)
§ 6
Et medlem kan alene ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende har modarbejdet foreningens
formål eller ikke har fulgt foreningens politiske eller økonomiske beslutninger.
§ 7
Beslutning om eksklusion af et medlem tages af bestyrelsen.
Eksklusionen skal godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling i HGF A/M.
Medlemmet, det angår, har ret til ved den ekstraordinære generalforsamling at fremlægge sin sag.
Eksklusionen skal godkendes af bestyrelsen i HGF's Hovedafdeling.
Besutningen om eksklusion kan indankes for repræsentantskabet.
Genoptagelse som medlem skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Hovedbestyrelsen.
§ 8
Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket til foreningens ansvarlige for indmeldelser.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives sf forældre eller værge.
Bestyrelsen fastsætter en passende praksis for indmelselse og evt. prøvetid i de forskellig træningsgrupper.
Udmeldelse :
Kan ske skriftligt eller muntligt til et bestyrelsesmedlem eller træner/instruktør.
§ 9
Kontigentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved manglende betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse, og såfremt kontigentet ikke
betales herefter, slettes vedkommende i foreningens medlemsfortegnelse.
Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.


Kap. 4. Kontingent:

§ 10
Kontigent for det kommende år ( 1/4 -31/3) fastsættes af generalforsamlingen.
§ 11
Æresmedlemmer er kontingentfri.
§ 12
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.
§ 13
Andre medlemmer kan af bestyrelsen fritages for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler herfor.


Kap. 5. Bestyrelsen:

§ 14
Ved generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 6 personer til at varetage foreningens
daglig drift samt repræsentere foreningen udadtil.
Bestyrelsen består af:
1. Formand
2. Næstformand
3. Sekretær
4. Kasserer
5. 2 medlemmer
§ 15
Til bestyrelsen kan alene vælges medlemmer, der er fyldt 18 år inden årets udgang.


Kap. 6. Udvalg:

§ 16
Bestyrelsen/ generalforsamlingen kan til enhver tid nedsætte og opløse udvalg, og til disse
uddelegere en for udvalgenes arbejde nødvendig beslutningsbeføjelse,
der dog ikke kan række ud over, hvad delegerende myndighed har.
Bestyrelsen og udvalg fører en protokol over møder og beslutninger.
Protokollerne beror på HGF A/M's kontor på Herning Atletikstadion.


Kap.7. Myndighed

§ 17
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen,
der afholdes senest marts måned hvert år, således at generalforsamlingen er afholdt
førend afholdelsen af HGF's hovedafdelings repræsentantskabsmøde.
§ 18
Bestyrelsen skal indkalde til ordinær generalforsamling senest 14 dage før dennes
afholdelse via mail til medlemmer og på klubbens hjemmeside og offentligt (Herning Biblioteks infotavle).
§ 19
Når bestyrelsen eller 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter forslag herom, skal bestyrelsen inden 30 dage fra begæringens modtagelse
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelsen fortages som ved ordinær generalforsamling.
§ 20
På den ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det/de emne(r),
som ligger til grund for indkaldelsen.
§ 21
For den ekstraordinær generalforsamling gælder de samme bestemmelsen angående
mødets ledelse, afstemning m.m. som for den ordinær generalforsamling.
§ 22
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer,
samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer der er fyldt 14 år inden årets udløb,
og ikke er i kontingentrestance.
§ 23
Alene de på generalforsamlingen fremmødte, har stemmeret.
§ 24
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel flertal,
såfremt intet andet er bestemt i vedtægterne.
§ 25
Vedtægtændringer kan alene beslutte med et flertal på minimum 2/3 af de fremmødte.
§ 26
Afstemninger sker mundtligt, medmindre skriftlig afstemning begæres af mindst 1
fremmødt medlem.
§ 27
Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives
af dirigenten og formanden i forening, hvorefter dette har fuld beviskraft i enhver henseende.
§28
Stk. 1 - På den ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:¨
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder godkendelse
af regnskab for evt. kapitalanbringelser.
4. Behandling af indkomme forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg af formand - lige år.
7. Valg af næstformand - ulige år.
8. Valg af kasserer - ulige år.
9. Valg af sekretær - lige år.
10. Valg af 1 medlem - lige år.
11. Valg af 1 medlem - ulige år.
12. Valg af suppleant(er) - for et år.
13. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant - for et år.
14. Eventuelt.
Stk 2 - Fraværende, Valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn
om at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Stk 3 - Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.
§ 29
Stk. 1 - Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før afholdelsen af denne.
Evt. forslag offentliggøres ved opslag i klubhuset hurtigst muligt.
Stk. 2 - For at et forslag skal kunne behandles på generalforsamlingen, skal forslaget
være dateret, underskrevet og motiveret og evt. forslag til vedtægtsændring(er)
desuden forsynet med den § der forslås ændret.
§ 30
Spørgsmål der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
§ 31
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

§ 32

Stk. 1 - Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2 - Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

Stk. 3 - Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan møde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 4 - Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Stk. 5 - Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6 - Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.


Kap. 8. Økonomi:

§ 33
Regnskabsåret er fra den 1/1 til den31/12 samme år.
§ 34
Stk. 1 - Foreningens regnskab skal påtegnes inden den årlig generalforsamling af
den til enhver tid på den ordinære generalforsamling valgte revisor.
Stk. 2 - Regnskabet skal indholde såvel et driftregnskab for det forgående år samt
status pr. 31. december.
Stk. 3 - Revisoren har til enhver tid adgang til et efterse regnskab og beholdninger.

Kap. 9. Hæftelse og tegningsret:

§ 35
Stk. 1 - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2 - Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer
heriblandt formanden er til stede.
Stk. 3 - Foreningen tegnes af formanden og kassereren, økonomiske dispsitioner ud over
et af bestyrelsen fastsat beløb forelægges og godkendes af bestyrelsen.
§ 36
Stk. 1 - Ingen medlemmer - ej heller bestyrelses - eller udvalgsmedlemmer hæfter
personligt. Foreningen hæfter alene med sin formue.
Stk. 2 - Ingen medlemmer har krav på nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art.


Kap. 10. Foreningens opløsning:

§ 37
Stk. 1 - Foreningen kan alene opløses ved en lovligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke på
dagsordenen
optages andre punkter.
Stk. 2 - Den ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig
såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 3 - Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer
er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes men overnævnte
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 4 - Forreningen kan dog ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer
ønsker denne opretholdt.
§ 38
I tilfælde af foreningens opløsning deponeres foreningens midler hos Idrætsrådet i
Herning (HIR) til senere brug ved oprettelsen af en ny atletik/motions
klub eller efter 10 års forløb til støtte for HGF's Hovedeafdeling. Såfremt HGF's
Hovedafdeling ikke måtte eksistere, skal midlerne bruges til sportens fremme
i Herning Kommune.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 08. marts 2022

Allan Knappe, formand
Steen Dahl Pedersen, dirigent

Følg HGF AM på Facebook & Instagram