Samværspolitik i PDF/printformat

HGF Atletik & Motion (efterfølgende foreningen) har vedtaget nedenstående politik for at sikre et chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.

Formålet med politikken er, at tilgodese og beskytte den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald, seksuelt overgreb. Ingen i foreningen skal opleve chikane eller krænkelser på grund af etnicitet, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med fx;

 • Træning, turneringer, stævner, lejre og kurser
 • Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle
 • Møder samt ved kontakter udadtil

Foreningen definerer chikane og krænkelse således:

Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. krænkelse kan også bestå i, at begå fysiske overgreb, i værste fald seksuelt overgreb mod nogen. 

Foreningen vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 • at sikre samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen
 • at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
 • at udpege personer, der kan kontaktes for information og råd 
 • at revurdere samværspolitikken, dens indhold, procedurer og praksis

Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

 1. Generelle regler

Træneres samvær med børn

 • Ledere inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem eller til ekstratræningeruden at bestyrelsen og forældrene er informeret.

Kommunikation

 • Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder.
 • Ingen ledere eller trænere kontakter idrætsudøvere under 18 år om private anliggender, der ligger uden for rammerne af foreningsarbejdet.

Ture med overnatning

 • I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne ledere med, og ingen voksne sover i samme rum som det modsatte køn. Kan det ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages.
 • Ingen leder sover i samme seng som børnene.

Billeder og video

 • Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder.
 • Der må ikke tages billeder og video, der kan have seksuel karakter eller opfattes som sådan.

Omklædning og bad

 • I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at atleterne er færdige med at klæde om og bade.
 • Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder og video.

Sociale medier

 • Alle grupper, som relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som administrator.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere må kun etableres af barnet/den unge selv. Det er trænerens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender træneren sig at være rollemodel, også uden for foreningens aktiviteter.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere på sociale medier har udelukkende karakter af idræts/træningsrelateret indhold.

Kørsel

 • Når der køres i bil til træning og stævner m.v. er det en selvfølge, at alle er fastspændt i henhold til færdselsloven - og at der generelt køres ansvarligt.

 Adfærd på sidelinjen

 • Vi viser fairplay og godt humør
 • Ingen negative tilråb, hverken til konkurrenter, officials eller egne aktive
 • Respekt for de regler og rammer, der er de steder, vi gæster

Alkohol

 • Har et medlem/trænere/instruktører alkohol med til træning, kan det blive konfiskeret og vedkommende vil blive kaldt til samtale med bestyrelsen. Drejer det sig om et medlem under 18 år, vil vi tage kontakt til forældre/værge.
 • Indtager et ungdomsmedlem (under 18 år) alkohol på ture, eller imens han/hun repræsenterer klubben, vil vi konfiskere alkoholen og kontakte forældre/værge.
 • I begge tilfælde vil medlemmet sammen med forældre/værge blive kaldt til samtale med bestyrelsen.
 • Møder et medlem/træner/instruktør påvirket op, bliver han/hun bortvist. For medlemmer under 18 år vil forældre/værge straks blive kontaktet. Medlemmet/træneren/instruktøren vil blive kaldt til samtale med bestyrelsen - og medlemskabet tages op til vurdering.
 • Til arrangementer med unge under 18 år er alkohol ikke tilladt.

Rygning og nikotinprodukter

 • Idrætsfaciliteter og klubhus er totalt røgfrie.
 • Trænere og instruktører må ikke ryge/bruge snus i børn og unges nærvær.

Euforiserende stoffer

 • Medbringer eller indtager et medlem/træner/instruktør andre rusmidler end alkohol i klubregi, vil han/hun blive bortvist, og vi konfiskere rusmidlet og aflevere det til politiet samt underretter forældre/værger for medlemmer under 18 år.
 • Møder et medlem/træner/instruktør op i påvirket tilstand, bliver han/hun bortvist, og ved medlemmer under 18 år, kontakter vi straks forældre/værge samt SSP.
 • I begge tilfælde vil medlemmet/træneren/instruktøren blive kaldt til samtale med bestyrelsen, og medlemskabet tages op til vurdering. 
 1. Børneattester

Det er obligatorisk at tjekke alle trænere for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Man kan ikke fungere som træner/holdleder i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

 • For fungerende trænere/holdleder over 15 år foretages der en 3-årlig forespørgsel
 • For nye trænere/holdleder over 15 år skal der straks foretages en forespørgsel

Har træneren/holdlederen en plettet (positiv) børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Foreningens trænere og instruktører skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller instruktør for.

 

 1. Undgå misforståelser

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med de aktive, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre de aktive!

Alle trænere skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Hvis en træner føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

 1. Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson, ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.


Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Bestyrelsen har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI tilbyder.


Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge fornøden rådgivning.Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen har også ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse. Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt.

Samværspolitikken er vedtaget 22/04-2024

Bestyrelsen i HGF Atletik & Motion